HPV Brechlyn

Annwyl Riant/Gwarcheidwad,

Bydd y Tîm Imiwneiddio Nyrsys Ysgol yn ymweld ag ysgol eich plentyn ar 14/09/2022 i weinyddu’r brechlyn Feirws Papiloma Dynol (HPV). Bydd pob disgybl ym Mlwyddyn 8 yn cael cynnig eu dos cyntaf a byddant yn derbyn eu hail ddos ym Mlwyddyn 9

Mae’r brechlyn yn helpu i amddiffyn person rhag cael ei heintio gan Feirws Papiloma Dynol . Mae’r firws yma’n cynyddu’r risg o ddatblygu rhai canserau yn nes ymlaen mewn bywyd fel canser ceg y groth, rhai canserau ceg a gwddw a rhai canserau yn yr anws a’r ardal wenerol, mae hefyd yn helpu i amddiffyn yn erbyn dafadennau gwenerol. Nid yw’r brechiad HPV yn gwarchod rhag heintiau eraill a drosglwyddir yn rhywiol.

Os hoffech i’ch plentyn dderbyn y brechlyn HPV a fyddech cystal â rhoi caniatâd drwy lenwi’r ffurflen gydsynio electronig.

I gael mynediad at y ffurflen gydsynio electronig, defnyddiwch y ddolen isod, neu sganiwch y cod QR (drwy ddal eich ffôn symudol dros y cod QR gyda’ch app camera ar agor). Mae dolenni i wybodaeth bellach am HPV a’r brechlyn ar gael ar y ffurflen gydsynio electronig. Os hoffech lenwi’r ffurflen gydsynio electronig yn Gymraeg, mae yna opsiwn i gael mynediad i hyn unwaith y byddwch wedi agor y ffurflaen gydsynio trwy glicio ar y tab yn y gornel dde uchaf.

Cwblhewch y ffurflen hyd yn oed os nad ydych yn dymuno i’ch plentyn dderbyn y brechiad. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cydsyniad yw 07/09/2022

Mae’n hanfodol eich bod yn darparu cyfeiriad e-bost dilys wrth lenwi’r ffurflen gydsynio electronig i dderbyn gohebiaeth a derbynneb cadarnhad gan y tîm imiwneiddio.

Rhowch rif GIG eich plentyn ar y ffurflen gydsynio, mae hwn i’w weld yn eu llyfr cofnodion iechyd personnol (Llyfr Coch) unrhyw lythyrau apwyntiad GIG neu drwy gysylltu â’u practis meddyg teulu.

Os cewch unrhyw anawsterau wrth gael gafael ar y ffurflen gydsynio electronig neu ei llenwi neu os oes angen unrhyw gyngor pellach arnoch, cysylltwch â’r tîm imiwneiddio.

https://forms.office.com/r/M8zCW46n4e

Cofion cynnes

Tîm Imiwneiddio Nyrsys Ysgol

Ffôn 02920 907675

Immunisation.CAVUHBschoolnursing@wales.nhs.uk

* Mae bechgyn ond yn gymwys i gael y brechiad HPV yn y rhaglen yn yr ysgol os ydynt wedi’u geni  ar neu ar ôl  y 1af o Fedi 2006

Comments are closed.
ArabicChinese (Simplified)CzechEnglishFrenchHindiPolishRussianSwedishWelsh
School Calendar

Calendar of Events

M Mon

T Tue

W Wed

T Thu

F Fri

S Sat

S Sun

1 event,

1 event,

1 event,

1 event,

1 event,

1 event,

1 event,

1 event,

1 event,

1 event,

2 events,

1 event,

1 event,

1 event,

1 event,

1 event,

1 event,

2 events,

1 event,

1 event,

1 event,

1 event,

1 event,

1 event,

1 event,

1 event,

1 event,

1 event,

1 event,

1 event,

1 event,

1 event,

1 event,

1 event,

1 event,